Handelsbetingelser

     

Generelle oplysninger

KS Stillads
36434473.
Mågevej 40

2650 Hvidovre
stefan@ksstillads.dk
30 66 83 31

 

§ 1. Generelt 
§ 2. Tilbud 
§ 3. Betaling 
§ 4. Ejendomsforbehold 
§ 5. Levering og forsinkelse 
§ 6. Emballage 
§ 7. Mangler
§ 8. Misligholdelse 
§ 9. Ansvarsbegrænsning 
§ 10. Lovvalg og værneting

§ 11. Betalingsform§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. TILBUD
Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage.
Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.

§ 3. BETALING
Betaling skal ske senest 14 dage efter levering medmindre andet aftales. Betaling skal finde sted via DK kort betaling.
Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 5 % af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

§ 4. EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
Levering til køber sker for købers regning og risiko.
En overskridelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret i levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

§ 6. EMBALLAGE
Sælger skal påse, at ydelsen emballeres forsvarligt. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

§ 7. MANGLER
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra sælger.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
Har køber ikke inden 1 måned efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 8. MISLIGHOLDELSE
Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 10. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

§ 11. BETALINGSFORMDankort benyttes ved betaling

Særlige betingelser
Retur- og/eller fortrydelsesret bortfalder i forbindelse med køb af varer, fremstillet og tilpasset efter handelspartners og/eller forbrugers individuelle behov.

Fortrydelsesret

1. Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages.
2. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. 
3. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor 7 dage.
4. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. 
5. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering''.

Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt.
En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.
Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur.

 

Levering

Landsdækkende levering fra 2-5 dage fra ordren er modtaget dog kan andet aftales. Med brug af professionelle og effektive distributører kan vi love hurtig og præcis levering.

Leveringsbetingelserne er gældende i hele Danmark (ikke Grønland og Færøerne). 
Varer kan ved forudgående aftale afhentet hos producent.

Garanti/reklamationsret :
KS Stillads yder 12 måneders garanti/reklamationsret mod fejl og mangler. Varer reklamation skal oplyses, til KS Stillads senest 8 dage efter modtagelsen. 
Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. 
KS Stillads kan vælge at udbedre eventuelle fejl og mangler ved reparation, ombytning eller refundering af købesummen. Fejl der skyldes uegnet/ukorrekt opbevaring eller anvendelse, er ikke omfattet af denne garanti. Returfragt afholdes af kunden.

Reklamationsret

Garanti/reklamationsret :
KS Stillads yder 12 måneders garanti/reklamationsret mod fejl og mangler. Varer reklamation skal oplyses, til KS Stillads senest 8 dage efter modtagelsen.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. 

KS Stillads kan vælge at udbedre eventuelle fejl og mangler ved reparation, ombytning eller refundering af købesummen. Fejl der skyldes uegnet/ukorrekt opbevaring eller anvendelse, er ikke omfattet af denne garanti. Returfragt afholdes af kunden.

Reklamation og varereturnering 
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

KS Stillads
Stefan Prokesch
Mobil.nr 30 66 83 31
stefan@ksstillads.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.  Ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion 
I tilfælde returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, sker der en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og KS Stillads har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 18/12-2017